Zásady ochrany osobních údajů

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/64/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

 

Ochrana osobných údajov mojich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto informácie vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Mgr. Martina Klusáčková, IČ: 07801807, so sídlom Rybářská 121/16, 603 00 Brno, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Magistrátom mesta Brna, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.martinapetrovicova.com.

Ak máte akékoľvek otázky môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. č. +420 776 423 076 alebo e-mailom na adrese info@martinapetrovicova.com alebo poštou na adrese nášho sídla.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Prečo spracúvame osobné údaje:

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • vybaviť vašu objednávku a poskytovať služby našim zákazníkom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb,
 • zasielať obchodné oznamy a vykonávať ďalšie marketingové aktivity.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami (meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo). Osobné údaje fyzických osôb spracúvame predovšetkým v záujme poskytovania služieb našim zákazníkom, predaja tovaru, organizovanie webminárov, školení, kurzov, prednášok,  plnenia zákonných, ako aj zmluvných povinností, oprávneného záujmu, či na základe udeleného súhlasu.

V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje na právnom základe a za účelom:

Ø  poskytovania služieb, plnenia zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, napr.: pre predaj tovaru, poskytnutie prístupu k našim elektronickým produktom a službám, zaslanie prístupu do online kurzu alebo programu, pre prístup na webminár, prezenčný kurz atď.. V tejto súvislosti sa osobné údaje spracovávajú najmä na predzmluvnú komunikáciu, uzatváranie zmluvy, komunikáciu s Vami, evidenciu a archivovanie, riešenie reklamácií a iných otázok zmluvného vzťahu,

Ø  vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov,

Ø  vybavovania žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona.

Ø  Oprávneného záujmu prevádzkovateľa informovať svojich zákazníkov o novinkách v oblasti nami poskytovaných produktov a služieb – podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v prípade priameho marketingu našich existujúcich zákazníkov – ak si kúpite niektorý z našich produktov alebo služieb (obrazy, webmináre, kurzy, prednášky, online programy), tak Vám zasielame ponuky našich produktov a služieb formou e-mailových správ, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú,

Ø  Súhlas s marketingom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – ak ešte nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám ponuky a naše novinky (newslettre) len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Súhlas so zasielaním marketingových materiálov môžete odvolať s použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile alebo prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania (bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracovanie), ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Fotografickú dokumentáciu a videozáznamy z našich podujatí – materiály používame na základe Vášho súhlasu. Ak by ste na záznamoch a fotografiách nechceli byť, dajte nám to vedieť pred usporiadaním akcie (živej alebo online).

Zároveň Vás informujeme, že poskytovanie osobných údajov (okrem osobných údajov na marketingové účely) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a ste povinní osobné údaje poskytnúť z dôvodu zabezpečenia našich služieb.

 

V prípade, ak odmietnete poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje požadované na účely plnenia zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť s Vami zmluvu, ani Vám poskytovať iné služby.

 

Spracúvanie osobných údajov vykonávame aj vo vzťahu k zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých postupujeme alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

 

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť Vám služby.

Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

 

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov služieb, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. právnym zástupcom a audítorom) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo IT podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

 

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

 

Osobné údaje uchovávame:

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 •  na účel uzatvorenia zmluvy a realizácie existujúcich zmluvných vzťahov

Doba uchovávania: do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účely priameho marketingu existujúcim zákazníkom v prípade oprávneného záujmu

Doba uchovávania: maximálne 5 rokov od poslednej objednávky, nie však dlhšie ako do doby namietnutia dotknutou osoby voči spracúvaniu osobných údajov.

 • na účely marketingu na základe súhlasu dotknutej osoby

Doba uchovávania: maximálne 3 roky od udelenia súhlasu, nie však dlhšie ako do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou.

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácie a evidencie hotovostnej pokladne

Doba uchovávania: 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani profilovanie nevykonávame a neposkytujeme ani služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely, ktoré sú uvedené v informáciách o používaní súborov cookies na našej webovej stránke. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné.

 Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

V súvislosti so zabezpečením ochrany Vašich osobných údajov máte tieto práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom,
 2. právo na opravu Vašich osobných údajov,
 3. právo na vymazanie Vašich osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 5. právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať (ak je súhlas potrebný ako právny základ spracúvania),
 8. právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov ČR, ak budete dotknutí na svojich právach ustanovených Zákonom a Nariadením GDPR.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v  akomkoľvek rozsahu. V  prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Připojit se k Waitlistu Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.
Přihlášení do členské sekce
Zapomenuté heslo
Vložte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno